package Hack

اموزش هک

جهت بازدید از دیگر محصولات فروشگاه بر روی عکس کلیک کنید

پپرومیای دوست داشتنی
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | مرتبط با : گلخانه |

پپرومیا از گیاهان همیشه سبز و از خانواد ه پیپراسه (فلفلی ها PIPERACEAE ) است.این گیاهان د ارای گونه های مختلف و اغلب د ارای برگ گوشتی و نیمه گوشتی و جثه ای کوچک هستند . بیش از چهارصد گونه از این خانواد ه شناخته شد ه است. منشا این گیاهان، آمریکای جنوبی (برزیل) و آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی و به طور کلی مناطق گرمسیری است، حتی د ید ه شد ه که د ر مناطق گرمسیر روی تنه د رختان می روید .

این گیاه اگر چه رشد سریعی ند ارد ، ولی د ر هر شرایطی د ر آپارتمان پرورش می یابد ، معمولاً آنها را د ر تراریوم و باغ شیشه ای یا مجموعه گل های یک سبد پرورش می د هند .

اگر چه تعد اد انواع این خانواد ه بسیار زیاد است، ولی فقط تعد اد محد ود ی مورد توجه قرار گرفته و د ر آپارتمان ها پرورش د اد ه می شوند و خاک آنها باید خاک پیت (خاک جنگل) باشد تا به خوبی رشد کند .

با توجه به شکل ظاهری و نحوه رشد ، آنها را به سه گروه تقسیم کرد ه اند :

گروه اول) بوته ای که د ارای د م برگ های قرمز هستند و بعضی نیز برگ های گوشتی و قلبی شکل د ارند .

گروه د وم) د ارای ساقه های بلند و قرمز رنگ هستند و بعضی ساقه های گوشتی و برگ های گوشتی د ارند و لبه برگ ها ارغوانی است و گاه سطح برگ با موهای بسیار ظریفی پوشید ه شد ه است.

گروه سوم) گروه بالا روند ه که به د اربست یا قیم بسته می شوند و بالا می روند ، یا این که از اطراف گلد ان آویزان می شوند و د ارای ساقه های قرمز و برگ های ظریف نقره ای و بعضی د ارای برگ های سبز آبد ار هستند و به خصوص برای گلد ان های آویز بسیار مناسبند .

نگهد اری

گیاه پپرومیا یک ساقه گل د هند ه با شاتون های سبز رنگ تولید می کند که ارزش زینتی ند ارد . زمانی که این گیاه گل می د هد . کیفیت برگ ها و زیبایی گل های آن کمتر می شود ، با حذف ساقه های گل د هند ه می توان گیاه را به طور مرتب به حالت رویشی و نونهالی مشاهد ه کرد .

حرارت: این گیاه د ر برابر سرمای زیاد مقاومت ند ارد و حد اکثر می تواند د ر زمستان ۱۵ د رجه سانتیگراد را تحمل کند و د ر فصل رشد د مای ۲۴ـ۳۰ د رجه برای آن بسیار مناسب است.

نور: مناطق پرنور یا نیمه سایه اتاق که د ور از تابش مستقیم خورشید باشد ، مناسب است. این گیاه د ر زیر اشعه چراغ فلورسنت پژمرد ه می شود .

آبیاری: پپرومیا نیاز چند انی به آب ند ارد . همیشه مقد ار زیاد ی آب د ر برگ های آن وجود د ارد و سطح خاک گلد ان بین د و آبیاری باید کاملاً خشک شود ، ولی نباید آبیاری آنقد ر به تعویق بیفتد که برگ ها پژمرد ه شوند . د ر زمستان به آب ولرم نیاز د ارد و مقد ار آبیاری باید خیلی کمتر باشد .

ریشه آن سطحی است و گسترش چند انی ند ارد و د ر هوای آلود ه، زرد و خشک می شود . د ر صورت آب د اد ن زیاد اطراف یقه ساقه، موجب پوسید گی آن می شود .

رطوبت هوا: میزان رطوبت لازم برای این گیاه حد ود ۵۰ د رصد است. چنانچه رطوبت و حرارت و سرما از حد خود تجاوز کند لکه هایی بر روی سطح برگ ظاهر می شود و برگ را بی حس می کند و برگ می افتد .

ـ هر د و ماه یک مرتبه سطح خاک گلد ان را خراش د هید تا هوا به د اخل آن نفوذ کند و د ر فصل بهار گلد ان را د ر فضای آزاد د ر محلی سایه د ار قرار د هید تا حالت طبیعی خود را به د ست آورد .

 

خاک: هر اند ازه قابلیت نفوذ خاک بیشتر باشد ، ریشه و ساقه از پوسید گی محفوظ خواهد بود . برای تهیه خاک، یک قسمت پیت، یک قسمت ماسه و یک قسمت خاک باغچه استفاد ه کنید و کف گلد ان مقد اری ماسه و سنگریزه بریزید .

تکثیر: پپرومیای ابلق یا سفید با قلمه های بذر و ساقه تکثیر می شود ؛ پپرومیای سبز با قلمه های برگ و ساقه تکثیر می شود . پپرومیای معمولی که گیاهی است با برگ های چروکید ه، کاملاً متفاوت با گیاهان د یگر این خانواد ه است و آن را به کمک برگ های کاملش تکثیر می کنند .

د ستور کلی برای تکثیر: د ر بهار و تابستان از قلمه یک ساله گیاه استفاد ه کنید . قلمه را به میزان ۴ـ۵ سانتیمتر د ر ماسه شسته فرو کنید و د ر محلی که د مای آن ۱۸ د رجه باشد ، د ر تاریکی قرار د هید . د ر مورد انواع گوشتی آن، برگ را روی سطح ماسه بخوابانید و روی آن ماسه شسته بریزید ، پس از مد تی از انتهای رگبرگ ها ریشه ظاهر می شود .

زمان مناسب برای تغییر گلد ان، فصل بهار است و خاک مناسب برای آن مخلوطی از خاک چوب و تورب و ماسه است. گلد ان را باید د ر محل کاملاً روشن و د ور از اشعه مستقیم آفتاب قرار د اد . د ر این صورت سنبله گل سفید یا کرم رنگی تولید می کند .

گردآوری: مجله اینترنتی هفته پارسینام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

*
اين كار براي جلوگيري از ارسال هرزنامه است بر روي عكس كليك كنيد تا معادله ي موجود در تصوير را به صورت صوتي بشنويد
كليك كنيد تا صداي معادله ي ضد اسپم را به زبان انگليسي بشنويد

copy right © 2010 , theme designer : www.goldskin.ir

شرکت امنیتی پارس فروشگاه پکیج های امنیتی دانلود اسکریپت رایگان دانلود رایگان پروژه دانشجویی دانلود رایگان پروژه دانشجویی دانلود رایگان پروژه دانشجویی دانلود رایگان پروژه دانشجویی سایت تفریحی سایت تفریحی قالب وردپرس مرجع گرافیک دانلود کتاب و فیلم های اموزشی دانشجویی