package Hack

اموزش هک

جهت بازدید از دیگر محصولات فروشگاه بر روی عکس کلیک کنید

پپرومیای دوست داشتنی
نوشته شده توسط در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | مرتبط با : گلخانه |

پپرومیا از گیاهان همیشه سبز و از خانواد ه پیپراسه (فلفلی ها PIPERACEAE ) است.این گیاهان د ارای گونه های مختلف و اغلب د ارای برگ گوشتی و نیمه گوشتی و جثه ای کوچک هستند . بیش از چهارصد گونه از این خانواد ه شناخته شد ه است. منشا این گیاهان، آمریکای جنوبی (برزیل) و آفریقای جنوبی و آفریقای مرکزی و به طور کلی مناطق گرمسیری است، حتی د ید ه شد ه که د ر مناطق گرمسیر روی تنه د رختان می روید .

این گیاه اگر چه رشد سریعی ند ارد ، ولی د ر هر شرایطی د ر آپارتمان پرورش می یابد ، معمولاً آنها را د ر تراریوم و باغ شیشه ای یا مجموعه گل های یک سبد پرورش می د هند .

اگر چه تعد اد انواع این خانواد ه بسیار زیاد است، ولی فقط تعد اد محد ود ی مورد توجه قرار گرفته و د ر آپارتمان ها پرورش د اد ه می شوند و خاک آنها باید خاک پیت (خاک جنگل) باشد تا به خوبی رشد کند .

با توجه به شکل ظاهری و نحوه رشد ، آنها را به سه گروه تقسیم کرد ه اند :

گروه اول) بوته ای که د ارای د م برگ های قرمز هستند و بعضی نیز برگ های گوشتی و قلبی شکل د ارند .

گروه د وم) د ارای ساقه های بلند و قرمز رنگ هستند و بعضی ساقه های گوشتی و برگ های گوشتی د ارند و لبه برگ ها ارغوانی است و گاه سطح برگ با موهای بسیار ظریفی پوشید ه شد ه است.

گروه سوم) گروه بالا روند ه که به د اربست یا قیم بسته می شوند و بالا می روند ، یا این که از اطراف گلد ان آویزان می شوند و د ارای ساقه های قرمز و برگ های ظریف نقره ای و بعضی د ارای برگ های سبز آبد ار هستند و به خصوص برای گلد ان های آویز بسیار مناسبند .

نگهد اری

گیاه پپرومیا یک ساقه گل د هند ه با شاتون های سبز رنگ تولید می کند که ارزش زینتی ند ارد . زمانی که این گیاه گل می د هد . کیفیت برگ ها و زیبایی گل های آن کمتر می شود ، با حذف ساقه های گل د هند ه می توان گیاه را به طور مرتب به حالت رویشی و نونهالی مشاهد ه کرد .

حرارت: این گیاه د ر برابر سرمای زیاد مقاومت ند ارد و حد اکثر می تواند د ر زمستان ۱۵ د رجه سانتیگراد را تحمل کند و د ر فصل رشد د مای ۲۴ـ۳۰ د رجه برای آن بسیار مناسب است.

نور: مناطق پرنور یا نیمه سایه اتاق که د ور از تابش مستقیم خورشید باشد ، مناسب است. این گیاه د ر زیر اشعه چراغ فلورسنت پژمرد ه می شود .

آبیاری: پپرومیا نیاز چند انی به آب ند ارد . همیشه مقد ار زیاد ی آب د ر برگ های آن وجود د ارد و سطح خاک گلد ان بین د و آبیاری باید کاملاً خشک شود ، ولی نباید آبیاری آنقد ر به تعویق بیفتد که برگ ها پژمرد ه شوند . د ر زمستان به آب ولرم نیاز د ارد و مقد ار آبیاری باید خیلی کمتر باشد .

ریشه آن سطحی است و گسترش چند انی ند ارد و د ر هوای آلود ه، زرد و خشک می شود . د ر صورت آب د اد ن زیاد اطراف یقه ساقه، موجب پوسید گی آن می شود .

رطوبت هوا: میزان رطوبت لازم برای این گیاه حد ود ۵۰ د رصد است. چنانچه رطوبت و حرارت و سرما از حد خود تجاوز کند لکه هایی بر روی سطح برگ ظاهر می شود و برگ را بی حس می کند و برگ می افتد .

ـ هر د و ماه یک مرتبه سطح خاک گلد ان را خراش د هید تا هوا به د اخل آن نفوذ کند و د ر فصل بهار گلد ان را د ر فضای آزاد د ر محلی سایه د ار قرار د هید تا حالت طبیعی خود را به د ست آورد .

 

خاک: هر اند ازه قابلیت نفوذ خاک بیشتر باشد ، ریشه و ساقه از پوسید گی محفوظ خواهد بود . برای تهیه خاک، یک قسمت پیت، یک قسمت ماسه و یک قسمت خاک باغچه استفاد ه کنید و کف گلد ان مقد اری ماسه و سنگریزه بریزید .

تکثیر: پپرومیای ابلق یا سفید با قلمه های بذر و ساقه تکثیر می شود ؛ پپرومیای سبز با قلمه های برگ و ساقه تکثیر می شود . پپرومیای معمولی که گیاهی است با برگ های چروکید ه، کاملاً متفاوت با گیاهان د یگر این خانواد ه است و آن را به کمک برگ های کاملش تکثیر می کنند .

د ستور کلی برای تکثیر: د ر بهار و تابستان از قلمه یک ساله گیاه استفاد ه کنید . قلمه را به میزان ۴ـ۵ سانتیمتر د ر ماسه شسته فرو کنید و د ر محلی که د مای آن ۱۸ د رجه باشد ، د ر تاریکی قرار د هید . د ر مورد انواع گوشتی آن، برگ را روی سطح ماسه بخوابانید و روی آن ماسه شسته بریزید ، پس از مد تی از انتهای رگبرگ ها ریشه ظاهر می شود .

زمان مناسب برای تغییر گلد ان، فصل بهار است و خاک مناسب برای آن مخلوطی از خاک چوب و تورب و ماسه است. گلد ان را باید د ر محل کاملاً روشن و د ور از اشعه مستقیم آفتاب قرار د اد . د ر این صورت سنبله گل سفید یا کرم رنگی تولید می کند .

گردآوری: مجله اینترنتی هفته پارسینام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

*
اين كار براي جلوگيري از ارسال هرزنامه است بر روي عكس كليك كنيد تا معادله ي موجود در تصوير را به صورت صوتي بشنويد
كليك كنيد تا صداي معادله ي ضد اسپم را به زبان انگليسي بشنويد

copy right © 2010 , theme designer : www.goldskin.ir